گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مهندسی ، گردشگری ، علوم انسانی و علوم اجتماعی

دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امور مهندسی ، گردشگری ، علوم انسانی و علوم اجتماعی

وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

شهرداري­ ها و سازمان­ هاي تابعه و شوراهاي اسلامي شهر

انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه مهندسی ، گردشگری ، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی

كليه شركت­ هاي مشاور و مجري در امور گردشگری

كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در مهندسی ، گردشگری ، علوم انسانی و علوم اجتماعی

سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي، بنيادمسكن و نظام مهندسي ساختمان