ایجاد فضای مساعد سیاسی و روابط سازنده خارجی، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تامین زیرساخت های فنی و اقتصادی همانند خطوط ریلی، جاده ای و هوایی سه وظیفه عمده دولت هستند. دولت تدبیر و امید در این حوزه ها کاری بسیار امیدبخش و موفق انجام داده به گونه ای که وضعیت امروز با ۵ سال پیش کاملا متفاوت است. امروز تعامل سازنده و عزتمندانه ای با جهان داریم که آثار آن در حوزه گردشگری هم کاملا مشهود است و البته باید از این دستاورد حفاظت و حراست کرد چرا که آفات و صدمات از زمین و آسمان بر آن وارد می شود. یکی از اولویت های جدی دولت دوازدهم و معاونت اقتصادی در این دولت ، بهبود محیط کسب و کار و رفع ناهماهنگی های ناخواسته در فضای کلان اقتصاد کشور است. تامین زیرساخت های فنی و اقتصادی مثل خطوط ریلی ، جاده ای و هوایی وظیفه دولت بوده و در غیر این موارد، به ویژه در عرصه مسائل خرد، امور کاملا باید به بخش خصوصی واگذار شود و نباید از دولت توقع داشت که در اقتصادی شدن یک موضوع مداخله کند چرا که این همان خطایی است که قبلا هم صورت پذیرفته و به شکل گیری صحیح روند تشکیل و ادامه فعالیت مجموعه ها آسیب زده است. گردشگری، صنعتی است که کاملا توجیه اقتصادی دارد، جامعه نباید از دولت توقع یارانه داشته باشد. کشور ما ظرفیت هایی در عرصه گردشگری دارد که اگر هر کدام از کشورهای دیگر داشتند با آن صنعت گردشگری خود را متحول می کردند. ما باید این ظرفیت ها را به فعلیت برسانیم و خوشه ها و زنجیره های گردشگری را تکمیل و عملیاتی کنیم. در صنعت گردشگری سلایق و نیازهای متنوع و متفاوتی وجود دارد که می توان با لحاظ ظرفیتهای موجود، آنها را پاسخ داد و اتفاقا ظرفیتها و قابلیت های خوبی در شهر تبریز وجود دارد. باید برای نیازها و علایق متفاوت گردشگران فکر شود، و مخاطبان را شناسی کرده و جذابیت های مورد نظر گردشگران مختلف را مهیا نمود.