حمایت اداره آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز


اداره آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز به حامیان همایش پیوست.